Femeia antreprenor 2022 – finantare până la 200.000 lei. Procedura de implementare a programului, în consultare publică

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat în consultare publică procedura de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăților existente încă la nivel local.

În perioada 2022-2027, se estimează acordarea un ajutor în valoare totală de 1.000.000.000 lei, unui număr aproximativ de 5.000 de beneficiare. Pentru anul curent, bugetul alocat schemei de minimis, aprobat prin Legea nr. 317/2021, este de 157.624.000 lei.

Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului sunt societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere (anexa 1) și pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 3. sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;
 4. au capital social integral privat;
 5. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 6. codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 1) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare;
 7. Cel puţin unul dintre asociaţi este femeie şi deţine cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante;
 8. nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate;
 9.  Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică,
 10. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 11. nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 12. creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);
 13. Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării

Principalele categorii de cheltuieli eligibile se refera la:

 1. Achiziționarea de echipamente tehnologice;
 2. Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț;
 3. Achiziționarea de mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială,
 4. Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
 5. Salarii, utilități, servicii de contabilitate și cheltuieli aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;
 6. Pachet digital (voucher de digitalizare);
 7. Cursuri intensive de dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
 8. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 9. Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului,
 10. Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile,
 11. Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari.

Alocația Financiară Nerambursabilă este în valoare de:

 • maximum 100.000 lei/beneficiar pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului
 • maximum 200.000 lei/beneficiar pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului

Privacy Policy Settings