SCHEMA DE AJUTOR DE STAT GBER

stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole
și

SCHEMA MINIMIS

sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole


Obiectiv general

Obiectivul general al Schemei de Ajutor de Stat GBER (4.2) ’’Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole’’ vizează îmbunătățirea nivelului general de performanță al întreprinderilor, prin creșterea competitivității întreprinderilor care realizează investiții în sectoarele economice eligibile menționate în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului conformă cu Anexa nr. 1 la Ordinul ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.3433/31.12.2015

Încadrarea Cererii de Finanțare se va face pe cele două domenii de intervenție, după cum urmează:
DI 3A
• Investițiile individuale și/sau colective legate de extinderea capacității de producție/diversificare produs/diversificare activitate/schimbare fundamentală, care conduc la dezvoltarea unor capacități de procesare a produselor agricole în produse neagricole și de comercializare a produselor neagricole, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, inovații și idei noi, precum și facilități pentru creșterea eficienței și productivității întreprinderilor și a valorii adăugate a produselor agricole, investiții privind facilități de colectare, depozitare și ambalare, sisteme de management al calității, etichetare, promovare și marketing în cadrul lanțurilor alimentare
DI 6A
• Investiții care vor contribui la înființarea de noi unități de procesare a produselor agricole și promovarea lanțurilor alimentare integrate, acțiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forței de muncă

Obiective specifice


• Introducerea de noi tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară
• Creșterea calității produselor obținute, a siguranței alimentare și obținerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare și de siguranță alimentară
• Creșterea numărului de locuri de muncă

Beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili pentru ajutorul de stat acordat prin prezenta schemă sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari) care realizează în mediul urban/rural investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei noi activități economice în active corporale si/sau necorporale, pentru procesarea  și marketingul produselor agricole, în vederea obținerii de produse neagricole în sectoarele de activitate economică eligibile prevăzute în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
• Solicitantul se încadrează în una din categoriile de solicitanți eligibili: Persoană fizică autorizata, Întreprindere individuală, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acțiuni – SA, Societate în comandită pe acțiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societăți cooperative, Cooperativă agricolă, Grup de producători
• Demonstrează capacitatea de asigurare a cofinantarii investiției
• Demonstrează că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat
• Cazier judiciar și Cazier fiscal fără înscrieri, pentru întreprindere, respectiv Cazier judiciar fără înscrieri pentru reprezentantul legal al acesteia
• Nu sunt considerate ’’intreprinderi în dificultate’’
• Nu se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situații similare reglementate de lege
• La data depunerii Cererii de Finanțare, nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contribuțiilor de asigurări sociale, a contribuțiilor de asigurări pentru șomaj, a contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și a contribuțiilor pentru asigurările sociale de sănătate
• Nu sunt întreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă
Eligibilitatea investiției

Pentru acordarea ajutorului de stat trebuie îndeplinite CUMULATIV următoarele criterii obligatorii vizând eligibilitatea investiției dupa cum urmează:
• EG1) Sprijinul va fi limitat la investiții în sectoarele de activitate economică eligibile precizate la nivel de cod CAEN în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului în scopul procesării produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE și obținerii de produse non‐Anexa I
• EG 2) Investiția propusă prin proiect trebuie să se încadreze în tipul de investiție eligibilă corelată cu tipul de întreprindere, zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția și intensitatea sprijinului
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/ operațiunile eligibile următoare:
• Înființarea unei noi unități de producție, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente
• Îmbunătățirea controlului intern al calității produselor, ca investiții secundare valoric, legate de investiția inițială, în cadrul aceluiași proiect de investiții.
• EG3) Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza prezentării documentației tehnico‐economice
• EG4) Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare. Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenței bifei aferente angajamentului din cadrul Declarației F cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de ANPM la momentul contractării, moment la care se va face corelarea informațiilor din Studiul de Fezabilitate, cu cele din Certificatul de Urbanism și din documentul emis de Agenția de Protecția Mediului Județeană
• EG5) Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar‐veterinar și siguranță alimentară
• EG6) Prin investiția propusă solicitantul demonstrează ca sunt îndeplinite condițiile privind efectul stimulativ

Activități eligibile

• Înființarea, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior, diversificarea activității, o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente
Pentru oricare din aceste operațiuni este eligibilă dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor neagricole (ex. etichetare, ambalare)
• Îmbunătățirea controlului intern al calității produselor, ca investiții secundare valoric, legate de investiția inițială, în cadrul aceluiași proiect de investiții

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli aferente investițiilor corporale:
• Construcția de clădiri, instalații, utilaje și echipamente identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate, extinderea, modernizare și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă și utilități, precum și branșamente și racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc.
• Construcții destinate unei etape sau întregului proces tehnologic (colectare‐depozitare (materie primă/produse nonagricole) ‐sortare‐conditionare materie primă, ‐procesare‐ comercializare)
În situația în care prin proiect sunt vizate investiții destinate etapelor unui proces tehnologic (în funcție de specificul activității), aceste investiții trebuie să deservească, exclusiv, obținerii unui produs neagricol. Pentru respectarea condițiilor de igienă/ sanitar‐veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul șefului de secție, spațiul pentru servirea mesei, etc.
• Achiziționarea, în leasing financiar (cu obligația ca bunul să între în proprietatea beneficiarului până la ultima plată) de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor nonagricole în cadrul lanțurilor alimentare integrate
• Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității eligibile descrise în proiect, următoarele: autocisterne, cisterne; autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare); autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate); remorci și semiremorci specializate; rulote și autorulote alimentare
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.
• Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității ca și investiții secundare valoric legate de investiția initiala in cadrul aceluiași proiect de investiții

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
• Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului
• Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico‐economica a proiectului
• Cheltuieli aferente marketing‐ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt: înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse neagricole, etichetarea (crearea conceptului), creare de marcă înregistrată/brand
Atenție! Costurile activelor necorporale amortizabile sunt eligibile numai până la un plafon de 20 % din costurile totale eligibile ale investiției inițiale GBER.

Sprijin financiar

Intensitatea maximă a ajutorului de stat pe Schema GBER (4.2) este de:
Întreprinderi Mari:

• Cooperative și grupuri de producători 50%
• Alte întreprinderi mari 40%

Întreprinderi Mijlocii, Mici și Microintreprindei
• Cooperative și grupuri de producători 50%
• Alte întreprinderi 50%

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme GBER aferentă sM 4.2 nu poate depăși plafonul maxim euro/proiect, după cum urmează:
• 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat
• 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat
• 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat

Perioada de implementare

Durata de execuție a Contractului de Finanțare este de maximum 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj. Durata de execuție a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiții care includ achiziții simple fără leasing financiar de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi. Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR și cu aplicarea penalităților specifice prevăzute în Contractul de Finanțare la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit.

Durata de valabilitate a Contractului de Finanțare cuprinde durata de execuție a contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuată de Autoritatea Contractantă.

SCHEMA DE MINIMIS

PREZENTAREA SCHEMEI DE MINIMIS
Baza legală pentru acordarea acestui tip de ajutor este reprezentată de REGULAMENTUL (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Solicitanții eligibili ai ajutorului de minimis sunt numai întreprinderile, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferentă submasurii 4.2, adică au încheiat un contract de finanțare cu AFIR
• Solicitanții care respectă angajamentele asumate prin Declarația pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, respectiv la ajutoarele de stat acordate întreprinderii pentru aceleași costuri eligibile, definite conform secțiunii Lista termenilor explicativi
• Nu pot primi ajutor în cadrul schemei de minimis întreprinderile aflate în dificultate

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi fiscali, (anul în curs cumulat cu ajutoarele de minimis aferente celor 2 ani fiscali anteriori anului fiscal în curs) depășește pragul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește acest plafon.

CHELTUIELI ELIGIBILE În cadrul prezentei scheme de minimis pot fi finanțate costurile generale proiect direct legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul schemei GBER aferentă Submasurii 4.2.
• Costurile generale ale proiectului reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea și implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.
Cheltuielile privind costurile generale direct legate de proiectele de investiții finanțate în cadrul schemei GBER sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
• respectă prevederile art. 45 din R 1305/2014
• sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii ori din cerințele minime impuse de PNDR 2014‐2020
• sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare
• sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii
• sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de constructii‐montaj
Atenție! Serviciile de consultanță pentru care se solicit sprijin prin schema de minimis constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului.

SPRIJIN FINANCIAR
În cadrul prezentei scheme de minimis valoarea finanțării nerambursabile nu poate depăși 200.000 euro/proiect. Valoarea eligibilă a costurilor generale proiect este, după cum urmează:
• maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun constructii‐montaj
• maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de constructii‐montaj
Atenție! Sprijinul cumulat acordat prin schema de minimis și schema GBER nu va depăși intensitatea maximă GBER și valoarea max. a sprijinului nerambursabil.


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings