SUBMĂSURĂ 6.2. – sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
CONDIȚII GENERALE


Contribuția măsurii la domeniile de intervenție:

Sub-măsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” se încadrează, în măsura 06 „Dezvoltarea exploatațiilor și intreprinderilor”, reglementată de prevederile art. 19 din Regulamentul (CE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, și contribuie la domeniul de intervenție:
6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă"

Scop

• Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de micro-întreprinderi și întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural
• Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale

Beneficiari eligibili

• Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA)
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)
Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și cele nou înființate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC și să-și desfășoare activitatea în spațiul rural (atât sediul social, cât și punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activităților agricole pot fi amplasate și în mediul urban.

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
• Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfășurarea activităților neagricole
• Activitatea propusă prin proiect trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin sub-măsură 6.2
• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural
Prin excepție sunt eligibile entitățile care desfășoară activități agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activității agricole putând fi menținute în mediul urban.
În accepțiunea PNDR 2014-2020 și implicit a acestei sub-măsuri, spațiul rural este definit ca totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială (UAT) , comuna fiind  cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5

• Implementarea Planului de afaceri trebuie termen de cel mult 9 luni de la deciziei de acordare sprijinului
Obiectivul obligatoriu de îndeplinit desfășurării activităților comerciale cadrul proiectului: documente aferente producției comercializate activităților prestate. Pentru acest obiectiv solicitantul stabilește un procent de minimum 30% din valoarea primei de . Acesta trebuie realizat cel târziu înaintea solicitării celei de- de .
<> situația care la solicitării celei de- de se neîndeplinirea unuia/ multor obiective specifice prevăzute Planul de afaceri, AFIR la recuperarea unei sume proporțional cu ponderea obiectivului/obiectivelor nerealizate (se la valoare sprijinului acordat).

Tipuri de investiții și cheltuieli eligibile

Activitatea principală pentru care se solicită finanțare prin sub-măsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul sub-măsurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului). Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri.
Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, corespunzătoare activității codului CAEN din cererea de finanțare sunt eligibile,indiferent de natură acestora, cu excepția achiziționării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
Cheltuieli cu achiziția de terenuri: achiziționarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri.
Această acțiune este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerințe:
• Suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat
• În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziționării terenului în vederea dezvoltării afacerii și realizării obiectivului general al proiectului
• Achiziția de teren reprezintă o acțiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri
Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+constructie trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:
• Mijlocul de transport fie încadrat categoria N1 N2 cu maximum 3 locuri 2 uși de acces
• fie modificat constructiv omologat R..R. autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect
• de identitate vehiculului trebuie mențiunea din care reiasă modificarea de , conform cerințelor publice de resort legislației vigoare
• Mijlocul de transport nu fi folosit pentru alte activități decât cele propuse prin proiect

Perioada de implementare/monitorizare

Durata de execuție a Contractului de Finanțare este de maximum 60 de luni și cuprinde:

• Durata de realizare a obiectivelor și implementarea corectă a Planului de afaceri, de maximum 57 de luni de la semnarea contractului și reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune cererea pentru a doua transă de plată, la care se adaugă:
• Maximum 90 de zile calendaristice pentru întocmirea și depunerea cererii pentru cea de-a două transă de plată
Durata de valabilitate a Contractului de Finanțare cuprinde durata de execuție a Contractului de Finanțare, la care se adaugă 3 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de către Autoritatea Contractantă.
Pe perioada monitorizării proiectului (3 ani de la data celei de-a doua (și ultima) tranșă de plată efectuată de AFIR), beneficiarul se obligă:

• Să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate și de selecție
• Să nu modifice obiectivele prevăzute în Planul de afaceri, parte integrantă din Contractul și Cererea de Finanțare
• Să nu înstrăineze investiția
• Să nu își înceteze activitatea pentru care a fost finanțat

Sprijin financiar

• Este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect
• Se acordă în baza unui Plan de afaceri
• Se acordă cu respectarea prevederile Regulamentului (CE) nr. 1407/2013
• Se acordă în baza Ordinului MADR nr. 1731/2015
• Nu va depăși 200.000 euro/beneficiar pe durată a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive

Sprijinul pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de prima, în doua tranșe de plată autorizate de AFIR, astfel:
• Prima tranșă -70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare
• A doua tranșă-30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings