POR-Axa 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

PRIORITATE DE INVESTIȚII 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
Apelul de proiecte 2.1A – microîntreprinderi – CONDIȚII GENERALE


Obiectivul specific al Axei Prioritare

Consolidarea poziției pe piața a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare

Care sunt principalele caracteristici ale finanțării?

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minim 25.000 EUR
Valoarea maximă de finanțare: 200.000 EUR
Rata maximă de finanțare nerambursabilă nu poate depășii: 90% din valoarea eligibilă a proiectului

Tipuri de activități eligibile

1. Investiții în active corporale
• Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI)
• Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natură mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”,Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte
• Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului

2. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare
3. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii

Cine poate beneficia de finanţare?

Sunt eligibile pentru finanțare societățile comerciale sau societățile cooperative care îndeplinesc următoarele condiții:
• Se încadrează în categoria microintreprinderilor
• Domeniul de activitate în care se realizează investiția (CAEN) este eligibil
• A desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
• A înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare Sau
• Are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
• Solicitantul are capacitatea financiară de a asigură: Contribuția proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului Finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul Resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale
• Solicitantul și reprezentantul sau legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate
• Locul de implementare a proiectului este în mediul urban, în regiunea de dezvoltare eligibilă

Care sunt cheltuielile eligibile?

Capitolul 1-Cheltuieli pentru amenajarea terenului
• Amenajarea terenului: cheltuieli efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului, respectiv demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, drenaje, epuismente, devieri de cursuri de apă
• Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială-cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

Capitolul 2-Cheltuieli pentru asigurarea unităților necesare obiectivului
• Cheltuieli aferente asigurării cu unitățile necesare funcționării obiectivului de investiție: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic că aparținând obiectivului de investiție precum și cheltuielile aferente racordării le rețelele de unități

Capitolul 3-Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
• Studii de teren – studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice și de stabilitate ale terenului
• Obținere avize, acorduri, autorizații
• Comisioane, cote și taxe care cuprind cota aferentă Inspectorului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții , cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Construcțiilor, taxe pentru acorduri avize și autorizația de construire
• Proiectare și inginerie-cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorităților aferente obiectului de investiție
• Consultanță – servicii de consultanță/ asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziție
• Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor, plata diriginților de șantier

Capitolul 4-Cheltuieli pentru investiția de bază
• Construcții și instalații – cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/modernizare, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum și instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I, telecomunicații și alte tipuri de instalații
• Dotări – cheltuieli pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice precum și cheltuieli cu achiziționarea de instalații specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenereabile/alternative în limita a 15 % din valoarea eligibilă a proiectului
• Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare
• Cheltuieli cu activități de realizarea a instrumentelor de comercializare on-line

Capitolul 5- Alte cheltuieli
• Organizare de șantiere – care cuprind lucrări de construcții și instalații și cheltuieli conexe organizării de șantier
• Cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile

Capitolul 6-Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 lei fără TVA


Capitolul 7-Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern: sunt eligibile în limita a 5000 lei trimestrial (aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv)
Taxa pe valoarea adăugată nedeductibila aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings