SUBMĂSURĂ 4.2. – sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole
VARIANTA CONSULTATIVĂ


Contribuția măsurii la domeniile de intervenție:

Submăsură 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 1305/ 2013, art.17, în măsură 4. Investiții în active fizice – și contribuie la domeniile de intervenție DI 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale și DI 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă.

Scop

Sprijinului acordat prin această sub-măsură, va contribui la:
• Înființarea unităților de sacrificare în zona montană, cât și la înființarea componentelor de procesare și comercializare în contextul lanțului integrat
• Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese
• Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES
• Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile
• Creșterea numărului de locuri de muncă

Beneficiari eligibili

Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin Submăsură 4.2 sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare, precum și întreprinderi mari), cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: Persoană fizică autorizată, Întreprindere individuală, Întreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acțiuni – SA, Societate în comandită pe acțiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Cooperativă agricolă, Societăți cooperative, Grup de producători.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli aferente investițiilor corporale:
• Pentru înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare), și procesare carne este eligibilă construirea și dotarea spațiilor adecvate în vederea desfășurării activităților pentru etapa de abatorizare sau întregul flux tehnologic (recepție inclusiv cazare animale, dacă este cazul)-abatorizare - depozitare (materie primă /produse) - procesare - comercializare);
• Achiziționarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate
• Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare
• Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor)

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
• Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului
• Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului
• Achiziționarea de software, identificat că necesar în documentația tehnico-economică a proiectului
• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro
• Înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse
• Etichetarea (crearea conceptului)
• Creare marcă înregistrată/brand

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum și cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 și îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele minime impuse de PNDR 2014-2020
b) sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare
c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii
d) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții-montaj
Cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respecta condițiile anterior menționate și se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranșe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată.
Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple. Acestea constau în mod obligatoriu și în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului.

Perioada de implementare

• Durata de execuție a contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj.
• Durata de execuție a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investiții care includ achiziții simple fără leasing financiar de utilaje, instalații, echipamente și dotări noi stabilite prin fișa măsurii/submăsurii.
• În cazul investițiilor care presupun achiziții simple, Beneficiarul este obligat să depună o tranșă de plată în maxim 6 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.
• Beneficiarul a cărui investiție cuprinde construcții montaj este obligat să depună o tranșă de plată în termen de maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Sprijin financiar

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 300.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în următoarele cazuri: investiții colective (proiecte depuse de cooperative sau grupuri de producători), în cazul în care sprijinul cumulat al grantului şi ESB depășește rata maximă de intensitate a sprijinului aplicabilă proiectului/beneficiarului în cauză.


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings