Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor pe piață-COMERȚ
CONDIȚII GENERALE 2019 (PROIECT PROCEDURĂ)


Obiectivul Programului

• Îmbunătățirea performanțelor economice și tehnice ale operatorilor economici
• Întărirea capacității operatorilor economici de promovare a produselor și serviciilor de piață
• Dezvoltarea și modernizarea activității comercianților și prestatorilor de servicii pe piață

Bugetul schemei de minimis

Pentru sesiunea 2019 a fost alocat un buget de 15.392.00 LEI
Număr maxim estimat de 61 beneficiari

Care sunt principalele caracteristici ale finanțării?
Valoarea maximă finanțare: 250.000 LEI
Procent maxim finanțare: 90% din valoarea cheltuielilor eligibile (exclusiv TVA)
Cine poate beneficia de finanțare?

Societăți comerciale încadrate în categoria IMM, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
•Sunt înregistrați conform Legii nr. 31/1990, în baza legii nr. 1/2005 sau în baza OUG 6/2011
• Au ca obiect de activitate comercializarea produselor și serviciilor pe piață
• Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice
• Au cel puțin 1 an calendaristic de la înființare la data deschiderii aplicației electronice
• Au capital social integral privat
• Nu au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programului în ultimii 3 ani și nu au asociați care dețin sau au deținut calitatea de asociați/acționari ai altor societăți care au beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani
• Nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale
• Au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior
• Au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250, în anul fiscal anterior
• Au sediu social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și își desfășoară activitatea pe teritoriul României
• Nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, executare silită, închidere operațională sau suspendare temporară a activității
• Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 EUR pe durata a trei exerciții financiare consecutive
• Au obținut cel puțin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiții
• Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene, a AIMMAIPE, a Consiliului Concurenței sau a altui furnizor de ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată
• Nu au primit un ajutor ilegal
• Nu au fost respinși la finanțare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naționale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii
• Nu există legături între structurile acționariatului solicitantului și personalul din cadrul MECRMA/OTIMMC și soț/soție, afini și rudele acestora până la gradul II inclusiv
• Au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale de care au beneficiat în ultimii 3 ani
• Au transmis cerere de renunțare parțială/totală la finanțare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale în cadrul cărora au semnat contract de finanțare în ultimii 3 ani

Ce se finanţează?

• Achiziționarea de echipamente IT tehnică de calcul (unitate centrală /server /monitor /imprimantă /copiator /multifuncționala /licențe /sisteme audio-video)
• Achiziționarea de cititoare pentru cod de bare
• Achiziționarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare
• Achiziționarea de aparate de marcat electronice fiscale
• Achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare
• Achiziționarea de electro și motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/2004
• Investiții în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, servicii
• Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a bunurilor materiale și umane
• Achiziționarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de simbol G
• Certificarea unui sistem de management al calității/mediului/sănătății și securității ocupaționale/siguranței alimentelor
• Realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor și serviciilor selectate
• Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
• Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare
• Participarea la cursuri de instruire pentru formare /calificare profesională /specializare /perfecționare
• Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției
• Consultanță pentru întocmirea documentației
• Achiziționarea de spații comerciale de comerț sau prestări servicii în legătură directă cu activitățile codului CAEN pe care se accesează Programul


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings