Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor pe piață-COMERȚ
CONDIȚII GENERALE 2020 (PROIECT PROCEDURĂ)


Obiectivul Programului

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Care sunt principalele caracteristici ale finanțării?
Maxim 250.000 LEI/beneficiar
Procent maxim finanțare: 90% din valoarea cheltuielilor eligibile
Cine poate beneficia de finanțare?

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004), respectiv societăţi și societăţi cooperative, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
• Sunt înregistrați conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
• Sunt persoane juridice (societăţi/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
• Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice
• Au cel puțin 2 ani calendaristici de la înființare la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții și codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat
• Au capital social integral privat
• Societatea nu a beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programului în ultimii 3 ani - 2019, 2018 și 2017. Asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului în ultimii 3 ani - 2019, 2018 și 2017
• Nu are datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social cât și pentru punctele de lucru
• Are o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior
• Au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250, în anul fiscal anterior
• Au sediu social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și își desfășoară activitatea pe teritoriul României
• Nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, executare silită, închidere operațională sau suspendare temporară a activității
• Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 EUR pe durata a trei exerciții financiare consecutive
• Au obținut cel puțin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiții
• Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene, a AIMMAIPE, a Consiliului Concurenței sau a altui furnizor de ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată
• Nu au primit un ajutor ilegal
• Nu au fost respinși la finanțare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naționale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii
• Nu există legături de rudenie între structurile acționariatului solicitantului și personalul din cadrul MMACA /AIMMAIPE și soț/soție, afini și rudele acestora până la gradul II inclusiv
• Au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani – 2019, 2018 și 2017)
• Au transmis cerere de renunțare parțială/totală la finanțare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale în cadrul cărora au semnat contract de finanțare în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii 3 ani – 2019, 2018 și 2017 - şi au renunţat parţial sau total la finanţare)

Ce se finanţează?

• Achiziționarea de echipamente IT tehnică de calcul
• Achiziționarea de cititoare pentru cod de bare
• Achiziționarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare
• Achiziționarea de aparate de marcat electronice fiscale
• Achiziționarea de echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsurare, control și reglare necesare desfășurării activităților pentru care a solicitat finanțare
• Achiziționarea de electro și motostivuitoare
• Investiții în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii, software pentru comerțul on-line sau pentru desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață
• Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
• Achiziționarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3
• Certificarea unui sistem de management al calității/mediului/sănătății și securității ocupaționale/siguranței alimentelor
• Realizarea unui site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor și serviciilor promovate
• Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
• Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de comerț sau servicii
• Participarea la cursuri de instruire pentru formare /calificare profesională /specializare /perfecționare profesională în domeniul activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pentru care a solicitat finanțare
• Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției
• Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (maxim 8000 lei fără TVA)
• Achiziționarea de spații comerciale de comerț sau prestări servicii în legătură directă cu activitățile codului CAEN pe care se accesează Programul
Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea implementării şi certificării sistemelor de management se finanţează următoarele categorii de servicii:
• Cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor (auditor intern)
• Consultanţă privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management
• Certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings