Programul naţional de microindustrializare
CONDIŢII GENERALE 2022


Obiectivul Programului

Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului “Fabricat în România”.

Valoarea finanțării

• Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei. Prin implementarea programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 500 de beneficiari, din care aproximativ 100 de beneficiari în anul 2022.
• Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar;
Contribuţie proprie – minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Domenii eligibile

• 10 Industria alimentară
• 11 Fabricarea băuturilor (eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
• 13 Fabricarea produselor textile
• 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
• 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
• 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
• 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
• 1811 Tipărirea ziarelor
• 1812 Alte activități de tipărire n.c.a
• 20 Fabricarea substanțelor si produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059
• 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice
• 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
• 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
• 24 Industria metalurgică
• 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv masini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
• 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
• 27 Fabricarea echipamentelor electrice
• 28 Fabricarea de masini, utilaje şi echipamente n.c.a.
• 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
• 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040
• 31 Fabricarea de mobilă
• 32 Alte activități industriale n.c.a.

Cine poate beneficia de finanțare?

Pot beneficia de prevederile programului microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
• sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare
• sunt IMM, au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei
• au capital social integral privat
• asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
• sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
• codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul inscrierii online.
• sunt înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv;
• nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
• Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
• nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
• nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / AIMMAIPE /Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile și penalităţile aferente;
• crează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;

Cheltuieli eligibile

• Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice, precum și deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor, pentru cazul în care invenția conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activității de producție pentru care solicită finanțare.
• Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.
• Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G.
• Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.
• Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale.
• Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ.
• Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare.
• Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a minim două locuri de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 10.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare.
• Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.
• Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare.
• Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei.
• Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings