Programul naţional de microindustrializare
CONDIŢII GENERALE 2020 (PROIECT PROCEDURĂ)


Obiectivul Programului

Susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Bugetul schemei de minimis

Pentru sesiunea 2020 a fost alocat un buget de 65.000.000 LEI
Număr estimat de beneficiari de 145 beneficiari

Care sunt principalele caracteristici ale finanțării?
Valoarea maximă finanţare: 450.000 LEI/ beneficiar
Procent maxim finanţare: 90% din valoarea cheltuielilor eligibile
Domenii eligibile

• 10 Industria alimentară
• 11 Fabricarea băuturilor (eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
• 13 Fabricarea produselor textile
• 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
• 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
• 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
• 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
• 1811 Tipărirea ziarelor
• 1812 Alte activități de tipărire n.c.a
• 20 Fabricarea substanțelor si produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059
• 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază si a preparatelor farmaceutice
• 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
• 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
• 24 Industria metalurgică
• 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv masini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
• 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
• 27 Fabricarea echipamentelor electrice
• 28 Fabricarea de masini, utilaje şi echipamente n.c.a.
• 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
• 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040
• 31 Fabricarea de mobilă
• 32 Alte activități industriale n.c.a.

Cine poate beneficia de finanțare?

Pot beneficia de prvederile Programului societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov. Societățile trebuie să îndeplinească cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:
• Sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile
• Sunt IMM (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei)
• Au capital social integral privat
• Asociații sau acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate
• Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
• Codul CAEN pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului
• Au cel puțin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri
• Nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social cât și pentru toate punctele de lucru
• Au transmis cerere de renunțare parțială/totală la finanțare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale implementate prin AIMMAIPE, în cadrul cărora a semnat contract de finanțare în ultimii 3 ani
• Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 EUR pe durată a trei exerciții financiare consecutive pentru po întreprindere unică
• Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității
• Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/ AIMMAIPE/ Consiliului Concurenței sau a unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile și penalitățile aferente
• Au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naționale implementate prin AIMMAIPE, de care au beneficiat în ultimii 3 ani (doar pentru aplicanții care au beneficiat de finanțare în cadrul programelor naționale în ultimii 3 ani)

Ce se finanțează?

• Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.)
• Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale
• Autoutilitare din categoria N1, N2, N3 (excepţie vehicule simbol G)
• Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize, etichetare ecologică, licențe), software-uri necesare defășurării activității pentru care se solicită finanțare
• Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție, inclusiv din elemente prefabricate
• Achiziționarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotică și 3.3 sisteme de protecție a valorilor umane și materiale
• Realizarea unei pagini web site pentru prezentarea activității solicitantului și a produselor sau serviciilor promovate
• Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare
• Achiziționarea de instalații de încălzire sau climatizare aferente spațiului de lucru sau producție
• Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociatul/acționarul societății aplicante, maxim 4.500 lei
• Comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite, în cazul garanțiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului;
• Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului program (maxim 8.000 lei fără TVA).


Abonează-te
la newsletter

Fii conectat cu ultimele noutăți
Ne propunem să ridicăm la rang de excelență serviciile de consultanță furnizate clienților noștri.

Date cu caracter personal | Politica de utilizare Cookies | Termeni si Conditii | ANPC | SOL | ANSPDCP
2017 © DMD CONCEPT-Toate drepturile rezervate! • Implementat de 21vision

Privacy Policy Settings